Kiểm định

Hướng dẫn tất cả các kiểm định cần thiết cho các mô hình kinh tế lượng thông dụng, như các kiểm định ttest, wald, thông kê F, KMO….