Tags : thang đo

Cách xây dựng thang đo Guttman Scale

Cách xây dựng thang đo Guttman Scale; Một cách dễ hiểu, trên thang điểm Guttman, các vật phẩm được sắp xếp theo thứ tự để một cá nhân đồng ý với một mặt hàng cụ thể cũng đồng ý với các mặt hàng có thứ tự cấp bậc thấp hơn. Thang đo Guttman Guttman Scale […]Đọc thêm