Tags : r

Nhận phân tích số liệu thông kế Eviews Stata R

Nhận phân tích số liệu thông kê Eviews Stata R Spss Minitab SAS … Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc phân tích dữ liệu thống kê trên các phần mềm thống kê: không nắm rõ mô hình định lượng thông dụng, kỳ vọng dấu ra không như kỳ vọng, sai Đọc thêm

thuê chỉnh sửa dữ liệu spss

thuê chỉnh sửa dữ liệu spss, chuyên dịch vụ chỉnh sửa số liệu, làm sạch data, làm sạch số liệu để bộ số liệu có ý nghĩa thống kê, cho rất nhiều mô hình kinh tế lượng  từ hồi quy tuyến tính đơn giản, đến các mô hình Binary Logistic, phân tích EFA, VAR, VECM,…. […]Đọc thêm