Tags : công cụ

Phân biệt giữa hồi quy với tương quan

Phân biệt giữa hồi quy với tương quan; Cả tương quan và hồi quy đều có thể nói là những công cụ được sử dụng trong thống kê thực sự xử lý thông qua hai hoặc nhiều hơn hai biến. Mặc dù cả hai đều xác định cùng một chủ đề, nhưng giữa hai phương pháp […]Đọc thêm

Cách tính giá trị các chỉ số AIC BIC MAE

Cách tính giá trị các chỉ số AIC BIC MAE MAPE MSE RMSE Trong một mô hình hồi quy bất kỳ, chúng ta sử dụng nhiều chỉ số để đo lường hoặc những kiểm định để khẳng định rằng mô hình đang nghiên cứu được xem là tốt hay không tốt. Bằng nhiều cách đánh […]Đọc thêm

hồi qui 3 giai đoạn 3SLS

hồi qui 3 giai đoạn 3SLS là một phương pháp hồi quy nhằm khắc phục hiện tượng nội sinh trong kinh tế, nó chung mục đích như các phương pháp hồi quy khác như hồi quy biến công cụ, hồi quy biến nội sinh, hồi quy biến ngoại sinh, hồi quy GMM toàn tập, hay […]Đọc thêm